บทสรุปเกม

Star Citizen: Squadron 42 Pre – Alpha WIP Gameplay – Vertical Slice

Star Citizen: Squadron 42 Pre – Alpha WIP Gameplay – Vertical Slice

ตัวอย่างเกมเพลย์ของเกม Star Citizen ใน Squadron 42 กับชีวิตบนยาน Idris frigate และภารกิจช่วยตัวประกันในสถานีร้างบนดาวบริวารในอวกาศ

Star Citizen ไทย

If you liked this article
please click on the "Like!".

Leave a Reply

Your email address will not be published.